Vedtægter

Roskilde Kredsen

Vedtægter

for

Roskilde Haveselskab

Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Side 1

§ 1. Kredsens navn og stiftelse

1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde

kommune.

2. Kredsen er stiftet 1918 i medfør af Forbundsvedtægtens § 3, stk. 1 (Roskilde kreds).

§ 2. Formål og virke

1. Det påhviler kredsbestyrelsen at arbejde for at fremme Forbundets mål og virksomhed, som det kan

udledes af Forbundsvedtægtens § 2.

2. Kredsbestyrelsen varetager på egen hånd følgende opgaver i forhold til de tilsluttede foreninger:

a. Varetager forhandlinger samt genforhandle lejekontrakter med Roskilde Kommune.

b. Repræsentere haveforeningerne over for offentlige myndigheder samt Kolonihaveforbundet for

Danmark.

c. Medvirke til samarbejde de enkelte foreninger imellem om bl.a. vejledning, oplysning samt information.

d. Koordinere forhandlinger med offentlige myndigheder om spørgsmål, som berører en eller alle

foreninger i kredsen, herunder spørgsmål om bygningsmæssige forhold, lokal- og kommuneplanlægning,

offentlige anlæg og serviceydelser.

e. Stille juridisk assistance til rådighed for foreninger i spørgsmål, som er af generel betydning for kolonihavebevægelsen

i Roskilde. Når sagen er blevet belyst overfor kredsbestyrelsen, træffes bestemmelse

om afholdelse af udgiften.

f. Hjælpe med at bilægge eventuelle stridigheder mellem foreningernes bestyrelse og disses medlemmer

eller mellem foreningerne.

g. Medvirke ved bedømmelse og præmiering af kolonihaver.

h. Besvare generelle henvendelser vedrørende betingelser, der gælder for alle haver i kredsen.

Side 2

§ 3. Medlemmer

1. De tilsluttede haveforeningers medlemmer er samtidig medlemmer af Roskilde Haveselskab og betaler

årligt medlemsbidrag, hvis størrelse fastsættes af kredsgeneralforsamlingen.

2. Ved erhvervelse af en have betales et medlemsindskud til den forening, hvori haven er beliggende.

3. Fastsættelse af medlemsindskud varetages af kredsbestyrelsen, og der må ikke opkræves gebyrer eller

andre indskudsbeløb for nye lejeres erhvervelse af en have. Undtaget er dog etablering af nye haver.

4. Ingen må være lejer af mere end en kolonihave. Ægtefæller kan heller ikke tilsammen være lejer af mere

end en kolonihave i Roskilde. Det samme gælder for samlevere, der i mere end 2 år har været tilmeldt

folkeregistret under samme adresse. Flytter et medlem fra en have til en anden, eventuelt i en anden

haveforening, skal der gives en rimelig tid til afvikling af den have, der fraflyttes (indtil 3 måneder).

Haveforeningens bestyrelse kan dog dispensere yderligere.

§ 4. Generalforsamling

1. Kredsens øverste myndighed er kredsgeneralforsamlingen.

2. Ordinær kredsgeneralforsamling varsles senest den 1. februar til de enkelte haveforeningers formænd.

3. Dagsorden for kredsgeneralforsamling samt Haveselskabets årsregnskab, budget for det kommende år

samt indkomne forslag udsendes 3 uger før til haveforeningernes formænd, der sørger for, at det kommer

de delegerede i hænde.

4. Den ordinære kredsgeneralforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Dagsorden skal som minimum indeholde følgende:

a. Godkendelse af forretningsorden for kredsgeneralforsamling

b. Valg af dirigent og referent

c. Valg af stemmetællere

d. Beretning

e. Regnskab med revisionspåtegning

f. Indkomne forslag

g. Budget for det kommende år

h. Valg af kredsformand eller kredskasserer

i. Valg til revision

j. Eventuelt

5. Haveselskabets kredsbestyrelse samt de 2 valgte revisorer er faste delegerede.

Side 3

6. Alle medlemmer har adgang til kredsgeneralforsamlingen, men kun delegerede har stemmeret. Hver

haveforening kan møde med 1 delegeret for hver påbegyndt 25 medlemmer plus formand og kasserer,

som er faste delegerede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

7. Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal være Haveselskabets kredsformand i

hænde senest den 15. januar.

8. Vedtægtsændringer og tilføjelser til vedtægterne kræver, at 2/3 af de fremmødte delegerede stemmer

for.

9. Kredsgeneralforsamlingens referat underskrives af mødets dirigent, sekretær samt på bestyrelsens

vegne af kredsens formand senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i kredsbestyrelsen eller mindst ¼ af de

delegerede til generalforsamlingen skriftligt har fremsat ønske herom med motiveret dagsorden.

2. Ved ekstraordinær generalforsamling kan der kun træffes beslutning, hvis mindst 4/5 af de medlemmer,

der har begæret den ekstraordinære generalforsamling, er til stede. Forslagsstillerne motiverer selv den

stillede dagsorden.

3. Indkaldelse skal finde sted 8 dage efter kravets fremsættelse. Ekstraordinær generalforsamling skal

afholdes tidligst 1 og senest 3 uger efter indkaldelsen.

§ 6. Kredsbestyrelse

1. Kredsbestyrelsen består af formand og kasserer fra hver haveforening (såfremt en af disse er forhindret

kan næstformanden i foreningen møde), endvidere selskabets kredsformand og kredskasserer, der

vælges blandt medlemmer for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kredsformand og

kredskasserer kan ikke vælges fra samme haveforening. Et bestyrelsesmandat bortfalder ved ophør af

medlemskab af en forening i kredsen.

2. Kredsformanden er på valg på lige årstal og kredskassereren på ulige årstal. Genvalg kan finde sted.

3. Kredsbestyrelsen vælger selv sin kredsnæstformand og sekretær, begge for et år ad gangen. Disse kan

ikke vælges fra samme haveforening eller fra en haveforening, hvorfra kredsformand eller kredskasserer

er valgt. Posten som sekretær kan varetages sammen med posten som kredskasserer eller kredsnæstformand.

4. Kredsformand, kredskasserer, kredsnæstformand og sekretær danner forretningsudvalget.

5. Kredsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

6. Alle omkostningsgodtgørelser fastsættes af kredsbestyrelsen.

7. Roskilde Haveselskab tegnes ved retslig forpligtende dispositioner af mindst 11 kredsbestyrelsesmedlemmer

i forening.

8. Kredsformanden, eller i dennes fravær kredsnæstformanden, repræsenterer kredsen.

9. Såfremt kredsformand eller kredskasserer fratræder i utide, og dette ikke sker umiddelbart før kredsgeneralforsamlingen,

indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg.

Side 4

10. Over kredsbestyrelsesmøderne føres referat, hvori et hvert mindretal, såfremt det fremsætter ønske

herom, har krav på at få sine meninger ført til referat.

11. Tavshedspligt:

Kredsbestyrelsens medlemmer og medlemmer af udvalg, nedsat af kredsbestyrelsen, har tavshedspligt

med hensyn til oplysninger om personers økonomiske og personlige forhold, som medlemmerne får indsigt

i under deres arbejde for kredsen. Der er tavshedspligt ang. kredsmøder. Medlemmer af kredsens

vurderingsudvalg må kun videregive oplysninger om resultatet af foretagne vurderinger til foreningens

bestyrelse.

§ 7. Kredsbestyrelsesmøder - udvalg

1. Kredsbestyrelsen holder møde hvert kvartal, eller når forretningsudvalget skønner, det er nødvendigt.

Såfremt 5 bestyrelsesmedlemmer fremsætter skriftlig begæring herom, skal møde afholdes inden 1

måned.

2. Kredsbestyrelsen indkaldes med mindst 14 dages varsel og med oplysning om, hvilke emner der ønskes

behandlet samt forslag, der er indkommet fra foreningerne.

3. Kredskassereren skal fremlægge en økonomisk oversigt ved hvert kredsbestyrelsesmøde.

4. Kredsbestyrelsen kan nedsætte udvalg til behandling af forskellige opgaver.

5. Udvalgene fremsætter forslag til kredsbestyrelsens afgørelse.

6. Kredsbestyrelsen forestår oprettelsen af nye haveforeninger i deres kreds, og skal sammen med de i

disse valgte bestyrelser arbejde for gennemførelse af de fastsatte normer for haveforeningernes opbygning.

Kredsbestyrelsen yder nye haveforeninger bistand med rådgivning så længe, som kredsen eller

foreningen finder, at der er behov for dette.

§ 8. Ankenævn

1. Forretningsudvalget for Roskilde Haveselskab samt formændene for de enkelte haveforeninger udgør et

ankenævn. Ankeudvalget skal bestå af mindst 5 medlemmer. Er en foreningsformand forhindret i at

møde, kan kassereren eller næstformanden møde i stedet. Ingen fra den forening, hvorfra anke fremkommer,

kan deltage i behandlingen af den pågældende anke.

2. Dette ankenævn skal foretage en vurdering i de tilfælde, hvor der ankes over en vurderingssum, som

den pågældende forenings vurderingsudvalg har fastsat som salgsprisen for en have.

3. For tilkaldelse af ankenævn betaler den, der har anket, et nærmere fastsat beløb, som fastsættes af

kredsbestyrelsen.

4. Ankenævnets vurdering vil være bindende for alle parter, som er berørt deraf.

5. Er ankenævnets vurdering mindst 2 % højere, end den samlede vurderingssum foreningens eget vurderingsudvalg

er kommet frem til, skal foreningen betale for tilkaldelse af ankenævnet. Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen

den 12. marts 2014.

Side 5

§ 9. Regnskab og revision

1. Haveselskabets regnskab følger kalenderåret. Regnskabet skal til enhver tid være tilgængeligt for

forretningsudvalget og revisorer.

2. Det påhviler kredskassereren at udarbejde et årligt driftsregnskab ledsaget af en statusopgørelse opgjort

under hensyntagen til de tilstedeværende værdier og forpligtelser. Kredsbestyrelsen kan bestemme, at

årsregnskabet skal udarbejdes med bistand af ekstern revisor.

3. Kredsbestyrelsen fastsætter prokura til kredskassereren.

4. Revisionen forestås af 2 revisorer, som vælges af generalforsamlingen. Der vælges hvert år 1 revisor for

de kommende 2 år. Genvalg kan finde sted. Kredsbestyrelsen kan vedtage at lade regnskabet blive revideret

af eksterne revisorer.

5. Revisorerne skal gennemgå den daglige bogføring og bilagsmateriale med mere, ligesom de skal kontrollere

gennemførelsen af de af kredsgeneralforsamlingen trufne beslutninger i økonomisk henseende.

Revisorerne har til enhver tid adgang til at kontrollere kredsens bøger, regnskabsbilag samt formue.

6. Generalforsamlingen vælger hvert år 1 revisorsuppleant for det kommende år. Genvalg kan finde sted.

7. Et kredsbestyrelsesmedlem kan ikke være revisor eller revisor suppleant.

8. Kredskasserer og kredsformand eller kredsnæstformand skal være til stede ved revisionen.

9. Regnskabet skal fremlægges til revision senest den 15. januar, og revisionen skal være tilendebragt

inden den 1. februar.

10. Det reviderede regnskab skal fremsendes til de enkelte foreningers formænd senest 3 uger før generalforsamlingens

afholdelse.

11. Ved sidste kresbestyrelsesmøde inden nytår skal forretningsudvalget fremlægge budget for det kommende

år.

12. De enkelte foreninger fastsætter egne prokuraregler mht. dispositionsrettigheder for egne bankkonti

samt værdidepoter. For så vidt angår Roskilde Haveselskab så fastsætter kreds-bestyrelsen prokura til

kredskassereren. Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen den 21. marts 2012.

§ 10. Valg af delegerede til forbundets kongres

1. Valg af delegerede sker i henhold til forbundsvedtægtens § 8 og indberettes til Forbundskontoret.

2. Når kongressens endelige dagsorden foreligger, indkalder kredsbestyrelsen de delegerede og suppleanter

til et møde, hvor koordinering og prioritering af kredsen samlede oplæg til kongressen foretages.

§ 11. Solidaritet

1. Samtlige haveforeninger, der er tilsluttet Roskilde Haveselskab, står solidarisk for det ansvar, som selskabet

måtte påtage sig ifølge vedtægterne.

§ 12. De tilsluttede haveforeningers vedtægter

1. De tilsluttede haveforeninger arbejder efter egne vedtægter.

Side 6

2. Fælles ændringer og tilføjelser til haveforeningernes vedtægter skal forelægges og vedtages på

Haveselskabets ordinære generalforsamling. For vedtagelse kræves, at 2/3 af de fremmødte delegerede

stemmer for, at disse udgør mindst halvdelen af Haveselskabets delegerede.

3. Interne ændringer og tilføjelser til haveforeningernes vedtægter skal godkendes af Haveselskabets

kredsbestyrelse med undtagelse af særlige regler i § 16b.

4. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem Haveselskabets og en haveforenings vedtægter og generalforsamlingsbeslutninger,

skal Haveselskabets vedtægter og generalforsamlingsbeslutninger gå forud.

5. Ved optryk af en haveforenings vedtægter skal vedtægterne for Roskilde Haveselskab indgå samlet og

ordret.

§ 13. Lejekontrakt med Roskilde Kommune

1. De i lejekontrakt mellem Roskilde Haveselskab og Roskilde Kommune gældende bestemmelser skal altid

gå forud for vedtægterne for Roskilde Haveselskab og de enkelte haveforeninger.

§ 14. Ophør

1. I tilfælde af kredsens opløsning, skal kredsens midler i det hele tilfalde de enkelte foreninger i forhold til

deres medlemstal.

Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015

Del siden